English (United Kingdom)Polish

Tutaj jesteś: Strona główna  /  Realizacje  /  modelowanie 3D
Modelowanie 3D

 

Ministerstwo Środowiska

Studium budowy geologicznej doliny Odry od granicy polsko - czeskiej do ujścia rzeki w aspekcie zagrożeń powodziami rejonów przyległych.

Prace zrealizowano w okresie od 2005 do 2008 roku.

Celem pracy było wykonanie studium budowy geologicznej doliny Odry w aspekcie zagrożenia powodziowego rejonów położonych w dolinie rzeki Odry.

W celu jego opracowania zrealizowano następujące zadania:

 • zestawienie mapy geologicznej doliny holoceńskiej Odry w skali 1: 50 000
 • opracowanie mapy zalegania podłoża podholoceńskiego doliny Odry w skali 1: 50 000
 • opracowanie mapy zalegania podłoża podczwartorzędowego doliny Odry w skali 1: 50 000
 • opracowanie mapy miąższości osadów rzecznych doliny holoceńskiej Odry w skali 1: 50 000
 • zestawienie mapy geomorfologicznej doliny Odry w skali 1: 50 000
 • opracowanie przekrojów geologicznych dla wybranych odcinków doliny Odry
 • wykonanie sondowań geologicznych i pobór prób do analiz radiowęglowych
 • wykonanie oznaczeń wieku bezwzględnego osadów
 • odwzorowanie podstawowych wydzieleń litostratygraficznych w przestrzeni trójwymiarowej
 • przedstawienie wyników w formie tekstowej i graficznej.

 

Ministerstwo Środowiska

Cyfrowy model wgłębnej budowy geologicznej dla jednostek administracyjnych gmin Brzeg Dolny i Miękinia w skali 1:10000 – Pilotażowy System Informacji Geologiczno-Przestrzennej:

Prace zrealizowano w okresie od 2010 do 2012 roku.

Celem pracy było zbudowanie pilotażowego systemu informacji geologiczno-przestrzennej dla jednostek administracyjnych Brzeg Dolny i Miękinia, dostępnego poprzez interaktywny portal internetowy/intranetowy ,jako narzędzia wspomagającego planowanie przestrzenne

W celu jego opracowania zrealizowano następujące zadania:

 • wykonanie sondowań geologicznych oraz sondowań elektrooporowych w celu uszczegółowienia budowy geologicznej obszaru
 • opracowanie struktury bazy danych geologicznych kompatybilnej z Centralną Bazą Danych Geologicznych wraz z wyszukiwarką i zasilenie bazy danymi archiwalnymi oraz pozyskanymi w trakcie realizacji projektu
 • opracowanie interaktywnych map tematycznych, w tym szczegółowej mapy wydzieleń litologiczno-stratygraficznych, mapy głębokości do zwierciadła wody oraz obiektowej mapy lokalizacji otworów wiertniczych i złóż
 • zbudowanie Numerycznych Modeli Terenu umożliwiających wirtualny spacer po obszarze badań oraz wgłębnych powierzchniach strukturalnych
 • zbudowanie interaktywnego modelu budowy geologicznej obszaru umożliwiającego wykonywanie przekrojów geologicznych oraz wirtualnych wierceń

System Informacji Geologiczno-Przestrzennej dostępny jest pod adresem: www.geologia3d.pl

 

Integrated Management Services Sp. z o.o.         /          51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1         /            tel./fax (+48) 71 348 76 35         /         e-mail: ims@ims.org.pl

Copyright © 2012 IMS Sp. z o.o. projekt i wykonanie: annaweber.com.pl