English (United Kingdom)Polish

Tutaj jesteś: Strona główna  /  Realizacje  /  ochrona środowiska
Ochrona środowiska

 

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ekspertyza dotycząca wpływu przedsięwzięcia inwestycyjnego na stan wód w rozumieniu art. 4 ust. 1 w związku z art. ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Ekspertyzę wykonano w lutym 2012 roku.

Celem opracowania ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dz. U. L327 
z 22 grudnia 2000 r., zwanej dalej RDW) było stwierdzenie, czy analizowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Odbudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko” jest zgodne ze obecnym stanem prawnym, a w szczególności z art. 4 ust. 7 RDW oraz art. 38j ustawy prawo wodne.

 

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu oleśnickiego.

Prace zostały wykonane w okresie wrzesień - grudzień 2003 roku.

Zrealizowano następujące zadania:

 • diagnozę obecnego stanu środowiska w powiecie w odniesieniu do poszczególnych komponentów,
 • określenie długoterminowych celów i kierunków działania (do roku 2015),
 • określenie zadań krótkoterminowych (do roku 2007),
 • wskazanie instrumentów zarządzania Programem,
 • określenie kosztów realizacji Programu, struktury finansowania oraz oceny jego wykonalności.

 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben Sp. z o. o.

Studium rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gubinie w rejonie miejscowości Polanowice, Sadzarzewice, Późno, Luboszyce, Kozów i Wielotów, woj. lubuskie.

Prace zostały wykonane w okresie czerwiec 2003 - październik 2003.

Zakres prac obejmował:

 • opracowanie projektu prac hydrogeologicznych sieci monitoringu lokalnego,
 • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej sieci monitoringu lokalnego zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie,
 • wykonanie sondowań utworów przypowierzchniowych o łącznym metrażu 120 m,
 • odwiercenie i zafiltrowanie 19 otworów obserwacyjnych o łącznym metrażu 192 m,
 • pobór i wykonanie analiz fizyko - chemicznych 21 prób wody,
 • pobór i wykonanie analiz chemizmu 92 uśrednionych prób gleby z obszaru ok. 400 ha,
 • opracowanie "Studium rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych" zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych stanowiące podstawę wydania odnośnych decyzji administracyjnych.

 

Związek Celowy Powiatów i Gmin zlewni Ślęzy i Oławy

Program ochrony i zagospodarowania wód zlewni rzek Ślęza i Oława.

Prace zostały wykonane w okresie styczeń - czerwiec 2003 roku.

Program został wybrany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako program pilotażowy przewidziany do finansowania z Funduszu Spójności. Zakres programu obejmował:

 • identyfikację głównych problemów gospodarki wodnej w zlewniach obu rzek,
 • zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych i podziemnych w ujęciu ilościowym i jakościowym,
 • zintegrowaną na poziomie obu zlewni koncepcję gospodarki wodno-ściekowej,
 • identyfikację stanu w zakresie małej retencji i ochrony przed powodzią,
 • program przedsięwzięć modernizacyjno-inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, małej retencji i ochrony przed powodzią,
 • ocenę efektu ekologicznego.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław

Koncepcja modernizacji i rozbudowy ujęć infiltracyjnych dla miasta Wrocławia.

Koncepcja została opracowana w okresie listopad 2000 - październik 2001. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 • ocenę zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wrocławskiego ujęcia infiltracyjnego metodą modelowania numerycznego przy wykorzystaniu programów Visual Modflow Pro,
 • ocenę jakości wód w obszarze ujęcia oraz obszarze zasilania wraz z programem monitoringu operacyjnego i regionalnego,
 • wielowariantową analizę proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych modernizacji i rozbudowy ujęć,
 • ocenę oddziaływania na środowisko proponowanych prac modernizacyjnych w obszarze ujęcia ze szczegółowym uwzględnieniem zasobów przyrodniczych,
 • komplet numerycznych map topograficznych terenów wodonośnych w skali 1:10 000 w systemie Microstation wraz z nakładkami tematycznymi,
 • komplet materiałów graficznych w wersji elektronicznej, w tym map specjalistycznych w systemie AutoCad 2000 wraz z odnośnymi bazami danych.
 

Integrated Management Services Sp. z o.o.         /          51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1         /            tel./fax (+48) 71 348 76 35         /         e-mail: ims@ims.org.pl

Copyright © 2012 IMS Sp. z o.o. projekt i wykonanie: annaweber.com.pl