English (United Kingdom)Polish

Tutaj jesteś: Strona główna  /  Realizacje  /  geologia, hydrogeologia
Geologia, hydrogeologia

 

Ministerstwo Środowiska

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca obszar zasilania rezerwatu przyrody "Niebieskie Źródła" koło Tomaszowa Mazowieckiego wraz z ustaleniem zasad ochrony tego obszaru.

Projekt był realizowany w latach 2008 - 2010.

W trakcie realizacji projektu zrealizowano zadania i opracowano następujące zagadnienia:

 • opis wód powierzchniowych pod względem hydrologicznym i przyrodniczym,
 • opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych,
 • określenie obszaru zasilania rezerwatu przyrody,
 • charakterystyka stanu zagospodarowania przestrzennego,
 • analiza zagadnień gospodarki wodno-ściekowej, regulacji stosunków wodnych i użytkowania ekosystemów wodnych,
 • analiza związków wód powierzchniowych i podziemnych,
 • identyfikacja ekosystemów przyrodniczych od wód zależnych,
 • zredagowanie ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, kształtowania bilansu wodnego na obszarze rezerwatu przyrody, ograniczenia lub eliminacji źródeł zagrożeń dla środowisk.
 •  

  Ministerstwo Środowiska

  Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Parsęty.

  Prace zrealizowano w okresie od 2006 do 2008 roku.

  Prace dokumentacyjne obejmowały analizę materiałów archiwalnych, prace terenowe, w tym kartowanie hydrogeologiczne, sozologiczne i hydrochemiczne, badania geofizyczne, pomiary hydrologiczne, pobór prób wody, badania laboratoryjne oraz prace kameralne, w tym badania modelowe.

  Wyniki prac dokumentacyjnych zestawiono na 10 mapach głównych w skali 1:50 000 i 1:100 000 oraz rysunkach w tekście, 10 przekrojach hydrogeologicznych oraz załącznikach tabelarycznych i wykresach.

  Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obliczono w oparciu o trójwarstwowy model numeryczny zbudowany z wykorzystaniem programu modelującego Visual Modflow Pro.

   

  Ministerstwo Środowiska

  Studium budowy geologicznej doliny Odry od granicy polsko - czeskiej do ujścia rzeki w aspekcie zagrożeń powodziami rejonów przyległych.

  Prace zrealizowano w okresie od 2005 do 2008 roku.

  Celem pracy było wykonanie studium budowy geologicznej doliny Odry w aspekcie zagrożenia powodziowego rejonów położonych w dolinie rzeki Odry.

  Dla jego opracowania zebrano i przeanalizowano dostępne materiały archiwalne dotyczące omawianego zagadnienia i zrealizowano następujące zadania:

 • zestawienie mapy geologicznej doliny holoceńskiej Odry w skali 1: 50 000
 • opracowanie mapy zalegania podłoża podholoceńskiego doliny Odry w skali 1: 50 000
 • opracowanie mapy zalegania podłoża podczwartorzędowego doliny Odry w skali 1: 50 000
 • opracowanie mapy miąższości osadów rzecznych doliny holoceńskiej Odry w skali 1: 50 000
 • zestawienie mapy geomorfologicznej doliny Odry w skali 1: 50 000
 • opracowanie przekrojów geologicznych dla wybranych odcinków doliny Odry
 • wykonanie sondowań geologicznych i pobór prób do analiz radiowęglowych
 • wykonanie oznaczeń wieku bezwzględnego osadów
 • odwzorowanie podstawowych wydzieleń litostratygraficznych w przestrzeni trójwymiarowej
 • przedstawienie wyników w formie tekstowej i graficznej.
 •  

   

  Integrated Management Services Sp. z o.o.         /          51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1         /            tel./fax (+48) 71 348 76 35         /         e-mail: ims@ims.org.pl

  Copyright © 2012 IMS Sp. z o.o. projekt i wykonanie: annaweber.com.pl